Skip to Content

POSEBNE UGODNOSTI

Za lažje razumevanje besedila v nadaljevanju navajamo naslednje opredelitve pojmov:

 

Zavarovanec

Vsaka oseba, ki ima zavarovano blago.

Zavarovano blago

Katero koli premično blago z vrednostjo enote, večjo od:

50 EUR, kupljeno z novo kartico v zadnjih 90 dneh.

 

Škoda

Vsako poslabšanje stanja zavarovane dobrine, in sicer vsako navzven vidno uničenje ali zlom, ki je posledica zunanjega in nenadnega vzroka in vpliva na pravilno delovanje zavarovanega blaga.

 

Kraja

To pomeni, da je bila kraja zavarovane dobrine storjena z vlomom ali napadom.

 

NAMEN GARANCIJE

Namen te garancije je kriti zavarovano blago pod naslednjimi pogoji:

Če je zavarovano blago popravljivo:

Ko zavarovalnica sprejme oceno, lahko imetnik kartice da zavarovano blago popraviti v poprodajnem servisu po svoji izbiri, zavarovalnica pa imetniku kartice povrne stroške popravila zavarovanega blaga.

 

Če zavarovanega blaga ni mogoče popraviti:

Zavarovanega blaga ni mogoče popraviti, če so stroški popravila višji od nakupne cene. V tem primeru mora zavarovalnica povrniti kupnino. Pokriti so tudi vsi stroški pošiljanja poškodovane opreme.

Zavarovalnica mora imetniku kartice povrniti nakupno ceno zavarovanega blaga.

 

TRAJANJE GARANCIJE

Garancija velja 90 dni od datuma nakupa zavarovanega blaga.

 

POGOJ ZA UPORABO

Za uporabo garancije mora biti zavarovano blago v celoti ali delno kupljeno s kartico.

ZAVEZA ZAVAROVALNICE

Nadomestilo se izplača do višine 2.000 EUR na dogodek in 2.000 EUR na koledarsko leto (vsi stroški so vključeni).

 

POSEBNE IZKLJUČITVE

Poleg navedenih standardnih izključitev je izključeno tudi naslednje:

·      Vsak dogodek, ki je posledica uporabe, ki ni skladna s standardi proizvajalca,

·      Škoda, ki nastane zaradi napake pri ravnanju, konfiguraciji ali montaži blaga,

·      Praske, mehurji, odrgnine in na splošno vse poškodbe zunanjih delov zavarovanega blaga, ki so zgolj estetske narave in ne vplivajo na njegovo pravilno delovanje,

·      Napake na zaslonu (izguba slikovnih pik, zasloni z negibno sliko itd.),

·      Običajna obraba, zamašitev, zamašitev ali nabiranje rje ali naključna oksidacija zavarovanega blaga,

·      Škode, ki spadajo pod proizvajalčevo garancijo,

·      Kakršna koli škoda na odprtem ali razstavljenem zavarovanem blagu, razen če je poseg opravil strokovnjak na podlagi proizvajalčeve garancije ali tega jamstva in je bilo blago zaprto ali ponovno sestavljeno pod njegovim nadzorom,

·      Vsak dogodek, ki je zavarovan in povrnjen z drugim zavarovanjem, kot je stanovanjsko zavarovanje z več tveganji,

·      Škoda, ki nastane, ko je blago zaupano serviserju,

·      Poškodbe zaradi električnega udara (strela itd.),

·      Naprave, katerih serijska številka je nečitljiva, spremenjena ali izbrisana,

·      Tatvina, ki je posledica zavarovančeve malomarnosti, kot je na primer puščanje materiala brez nadzora na javnem mestu ali puščanje materiala v vozilu,

·      Tatvina, ki jo je storil zakonec, sostanovalec, sorodniki, potomci zavarovanca(-ev) ali je bila storjena v njihovi so storilnosti,

·      Vsak dogodek, ki se zgodi z naslednjim blagom:

·    Hrana,

·    Živali,

·    Rastline,

·    Prenosni telefoni in njihova dodatna oprema,

·    Motorna vozila in njihova dodatna oprema,

·    Motorji za plovila ali letala in njihova dodatna oprema,

·    Nepremičnine,

·    Blago, ki ima nematerialno vrednost, kot so prevozne listine.

 

 

OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA V PRIMERU ZAHTEVKA

Razen v primeru nepredvidljivih dogodkov ali višje sile, pod grožnjo izgube pravice, mora zavarovanec:

·      v primeru škode v 5 delovnih dneh pripraviti cenitev v skladu z navodili zavarovalnice;

·      v primeru kraje v 48 urah vložiti prijavo pri pristojnem policijskem organu, v kateri je treba navesti okoliščine kraje in podatke o zavarovanem blagu (znamka, model itd.).