Pravila nagradne igre »Spremljevalec nogometašev na UEFA Champions League v Madridu«MASTERCARD·SREDA, 20. FEBRUAR 2019Organizator nagradne igre, imenovane »Spremljevalec nogometašev na UEFA Champions League v Madridu« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410, Waterloo, Belgija (v nadaljevanju: »Organizator«).

Izvajalec nagradne igre v Republiki Sloveniji je podjetje Mayer Group d.o.o., Dunajska cesta 163, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: »Izvajalec«).

Nagradna igra je organizirana z namenom promocije in oglaševanja storitev podjetja Mastercard.

Pravila nagradne igre so obvezna za vse udeležence. Organizator nagradne igre lahko pravila nagradne igre spremeni kadarkoli v času izvajanja nagradne igre. Vse spremembe pravil nagradne igre bodo zabeležene in sproti objavljene na istem mestu, kot so bila objavljena ta pravila. Vse spremembe pravil nagradne igre, vključno z morebitnim podaljševanjem ali krajšanjem trajanja nagradne igre, bodo objavljene tudi na spletni strani Mastercard Slovenija (https://www.mastercard.si/nagradna-igra).

Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti, ali so sodelujoči seznanjeni s spremembami pravil nagradne igre, vse dokler so le-te sprotno objavljene na spletni strani Mastercard Slovenija (https://www.mastercard.si/nagradna-igra), kjer so objavljena vsa pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna tudi pri Izvajalcu nagradne igre.


1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 21. 3. 2019, s pričetkom ob 18. uri, do 21. 4. 2019 do 24. ure.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ki je ob začetku nagradne igre stara najmanj 18 let in ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. skrbnika.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ali Izvajalcu nagradne igre, kakor tudi ne njihovi družinski člani (starši, zakonci, izvenzakonski partnerji, otroci, bratje ali sestre).

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre.

Imena in podatke o nagrajencih hrani Izvajalec nagradne igre. Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka na družbenih omrežjih (Facebook in Instagram) in spletnem mestu Organizatorja in Izvajalca nagradne igre.

3. NALOGA UDELEŽENCEV NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči izpolniti obrazec pripravljen za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani Mastercard Slovenija (https://www.mastercard.si/nagradna-igra).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom oziroma uporabo storitve Organizatorja. Sodelovanja Organizator ali Izvajalec ne zaračunavata. Sodelujoči v nagradni igri sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do interneta, stroški prenosa podatkov z interneta itd.).

Za pridobitev nagrade morajo udeleženci izpolniti vse pogoje, ki so navedeni v nadaljevanju.

4. NAGRADA IN DOLŽNOSTI NAGRAJENCA

Nagrajenec se določi z žrebom. Komisija Izvajalca bo izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo in so pravilno sodelovali v nagradni igri, dne 22. 4. 2019 izžrebala glavnega nagrajenca.

Komisija Izvajalca bo hkrati izžrebala še štiri rezervne nagrajence, če prvi nagrajenec nagrade ne bi sprejel, ali če ne bi izpolnil pogojev za prevzem nagrade.

Podeljena bo ena nagrada, in sicer:

 • 2 karti za finalno tekmo UEFA Lige prvakov (za starša in otroka), ki bo v soboto, dne 1. junija 2019 v Madridu.
 • 2 letalski karti Ljubljana – Madrid - Ljubljana.
 • Bivanje za 2 osebi v hotelu Rafaelhotelaes Ventas, Calle de Alcala 269, 28027 Madrid, 2 nočitvi z zajtrkom (potovanje traja od 31. 5. 2019 do 2. 6. 2019).

Izvajalec bo ime nagrajenca oziroma ime profila nagrajenca na spletni strani Facebook na dan žrebanja objavil na Facebook strani Organizatorja Mastercard Slovenija (https://www.facebook.com/MastercardSlovenija) in na spletnem mestu Organizatorja (https://www.mastercard.si). Ko bo nagrajenec izpolnil pogoje za prevzem nagrade, bo na omenjenih straneh objavljeno polno ime in kraj prebivanja nagrajenca in osnovne podatke o otroku, kateri bo spremljevalec nogometašev na stadionu.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja ocenjeno vrednost na dan objave teh pravil. Prenos nagrad na tretje osebe ni mogoč.

Na podlagi pravil UEFA, mora biti otrok starosti med 7 in 9 let in visok med 105cm in 135cm v času finalne tekme UEFA Lige prvakov, kar je pogoj za pridobitev nagrade. UEFA bo poskrbela, da je otrok oblečen ustrezno pred začetkom tekme. Otrok bo ob začetku pospremljen na igrišče in nato predan staršu ali skrbniku na stadionu.

Izžreban nagrajenec mora podati soglasje za snemanje in mora na zahtevo podati izjavo za medije. Otrok, ki bo prejel nagrado, mora imeti pisno soglasje od staršev ali skrbnikov, da lahko organizator fotografira in snema dogodek. Starši ali skrbniki otroka, morajo podati izjavo, da bodo prisotni na tiskovni konferenci in da dovoljujejo organizatorju, da spremlja otroka na izletu in objavo otrokovega imena.

Nagrajenec bo dne 22. 4. 2019 (na dan žrebanja) obveščen o nagradi z zasebnim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je podal ob prijavi.

Nagrajenec mora v dveh dneh po tem, ko mu Izvajalec pošlje obvestilo (do konca dne 24. 4. 2019) Izvajalcu sporočiti, da nagrado sprejema. Nagrajenec mora v 5 dneh po tem, ko mu Izvajalec pošlje obvestilo (tj. do konca dne 27. 4. 2019) Izvajalcu sporočiti še vse potrebne podatke in drugo za vročitev nagrade: (1) svoje podatke za vročitev nagrade (ime in priimek, stalni naslov bivališča, telefonsko številko, e-naslov, davčno številko, kraj in datum rojstva ter izjavo, da je državljan Republike Slovenije); (2) podatke o otroku, ki bo spremljevalec nogometašev na stadionu (ime, priimek, naslov, datum rojstva, višino in izjavo, da je državljan Republike Slovenije). Predložiti mora tudi izjavo prijatelja, da se z ogledom finalne nogometne tekme strinja; (3) soglasje staršev oziroma skrbnikov otroka, s katerim soglašajo, da je lahko otrok prisoten na dogodku, kot spremljevalec nogometašev, da dovoljujejo fotografiranje in snemanje na dogodku, ter da dovoljujejo spremstvo otroka na tiskovno konferenco in druge podobne medijske dogodke, kjer se lahko uporabi ali objavi otrokovo ime. (4) izjavo nagrajenca, da soglaša s fotografiranjem in snemanjem ter z udeležbo na novinarski konferenci; (5) Nagrajenec se mora z otrokom, s predhodnim dogovorom, udeležiti kratkega sestanka, na katerem se potrdi, da otrok ustreza zahtevam za koriščenje nagrade, hkrati pa se potrdit strinjanje o koriščenju nagrade. Starša ali skrbnik mora zase in za otroka predložiti tudi osebno izkaznico ali drug dokument, iz katerega bo razvidno, da sta oba državljana Republike Slovenije.

Nagrajenec mora zahtevane podatke in dokumente poslati kot elektronsko sporočilo na elektronski naslov agency@mayermccann.com. Če se na poziv, naj pošlje podatke, nagrajenec ne odzove v dveh dneh od razglasitve nagrajencev in odkar je bilo obvestilo o podelitvi nagrade poslano nagrajencu, nagrada pripade rezervnemu nagrajencu. Nagrajencu, ki v nagradni igri osvoji nagrado, bo nagrada poslana na njegov naslov v 8 dneh po tem, ko bo Izvajalcu predložil vsa potrebna dokazila, oziroma ko bo izpolnil vse zahteve za prevzem nagrade.

Nagrajenec mora najkasneje 10 dni pred finalno tekmo UEFA Lige prvakov zagotoviti, da bo imel potrebne dokumente za potovanje in urejeno zdravstveno zavarovanje za potovanje tako on kot njegov prijatelj.

Če se izžrebani nagrajenec ne oglasi v dveh dneh z izjavo, da sprejema nagrado, ali v 5 dneh po žrebanju ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, bo nagrado dobil prvi rezervni nagrajenec. Za prvega rezervnega nagrajenca veljajo smiselno enaki pogoji za prevzem nagrade kot za glavnega nagrajenca. V dveh dneh po prejemu obvestila mora rezervni nagrajenec sporočiti, da nagrado sprejema, v petih dneh po prejemu obvestila pa mora predložiti vse potrebne podatke in dokazila zase in za otroka. Če tudi prvi rezervni nagrajenec ne bi prevzel nagrade, oziroma izpolnil pogojev za prevzem nagrade, nagrado prejme drugi oziroma nadaljnji rezervni nagrajenci pod smiselno enakimi pogoji, kot je to opisano za prvega rezervnega nagrajenca.

Organizator bo nagrajencu ponudil zgolj nagrado, za katero je bil izžreban in ne bo nudil nobene druge možnosti pri nagrajevanju. Nagrajenec ne more dobiti ali prejeti nagrade brez spremstva otroka, kateri bo spremljevalec nogometašev na finalni tekmi UEFA Lige prvakov.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za posledice morebitnega posredovanja nepravilnih osebnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. Prav tako Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, v kolikor bi nepravilno navedeni osebni podatki povzročili neuspešno obvestilo nagrajencu ali neuspešno vročitev nagrade nagrajencu. Izvajalec ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo Izvajalec s priporočeno pošto odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Izvajalec ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, oziroma je le-ta vrnjena Izvajalcu, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado in se nagrada podeli rezervnemu nagrajencu.

5. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Vsi sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri nepreklicno potrjujejo, da lahko Izvajalec za potrebe oglaševanja nagradne igre in izida le-te javno objavi in uporabi njihovo ime in priimek oziroma naziv njihovega profila na spletni strani Facebook. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da lahko Izvajalec hrani njegove osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Izvajalec se zaveže, da bo s podatki nagrajenca in otroka ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Nekateri osebni podatki dobitnika nagrade in otroka, kateri bo spremljevalec nogometašev, bodo javno objavljeni (ime, priimek, kraj prebivanja). Ostali osebni podatki nagrajenca in otroka bodo dostopni zgolj Izvajalcu nagradne igre.

Vsi podatki udeležencev, razen podatkov nagrajenca, bodo uporabljeni le za potrebe izvedbe in promocije nagradne igre in bodo v 6 mesecih po zaključku nagradne igre izbrisani. Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli do žrebanja zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, posredovanih ob sodelovanju v nagradni igri tako, da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov Izvajalca agency@mayermccann.com. V takšnem primeru ne bodo udeleženi v nagradnem žrebanju.

Osebne podatke nagrajencev (nagrajenca in otroka) bo Izvajalec hranil še 5 let po koncu dogodka (finalne tekme UEFA Lige prvakov dne 1. 6. 2019).

Kontaktni elektronski naslov osebe, ki je pri Izvajalcu zadolžena za hranjenje osebnih podatkov, je: agency@mayermccann.com.

Izvajalec ne bo podelil nagrade določenemu nagrajencu:

 • če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre,
 • če se pojavi dvom o istovetnosti nagrajenca s podatki o nagrajencu, ki jih je prejel Izvajalec,
 • če nagrajenec v postavljenem roku ne sporoči, da nagrado sprejema in prav tako v postavljenem roku ne predloži zahtevanih dokazil, oziroma ne izpolni drugih pogojev za prevzem nagrade,
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

6. ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook.
 • morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada internetnega omrežja za določeno območje ali uporabnika, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo telekomunikacijskih storitev,
 • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali pri uporabi nagrad,
 • nedostavljene pošiljke, ki vsebuje nagrado.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere Organizator ne more vplivati (višja sila), Organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

Izvajalec si pridržuje pravico, da nagradno igro prekliče, prekine ali začasno ustavi v primeru višje sile, okužbe računalniškega virusa, računalniških napak, nepooblaščenega posega v potek nagradne igre, v primeru prevare, tehničnih ali tehnoloških težav, človeških napak, ki so izven nadzora Izvajalca, ali kadar je ogroženo upravljanje, točnost, etičnost ali pravna pravilnost izvajanja nagradne igre.

7. DAVČNE OBVEZNOSTI

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini zavezan plačati davek, bruto vrednost nagrade 1.940 € pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajenca.

8. SPORI

Vsi spori med Izvajalcem in sodelujočimi v nagradni igri bodo rešeni sporazumno, v kolikor je to mogoče. V kolikor to ne bi bilo mogoče, se bodo spori reševali po pravni poti, in sicer na pristojnem sodišču v Ljubljani.

Ljubljana, 20. 2. 2019